Den dödliga konflikten mellan Foxtrot och Dalennätverket

Den dödliga konflikten mellan Foxtrot och Dalennätverket

2023-08-02

Stockholms gängkrig

Den aktuella konflikten mellan Nätverket Foxtrot med Rawa Majid "Kurdiske Räven" och Dalennätverket bottnar i konkurrens om narkotikamarknader mellan nätverken som bedriver storskalig narkotikaverksamhet i angränsande områden i Stockholm och strävar efter att expandera sin verksamhet. Polismyndigheten benämner dessa nätverk som Nätverk Foxtrot respektive Dalennätverket. Konflikten har framförallt rört anspråk på narkotikamarknaden i Stockholm och Sundsvall, men nätverken har även ambitioner att kontrollera marknader i andra delar av landet. Utöver parternas strävan efter expansion drivs de även av en vilja att vedergälla tidigare våldshändelser, vilket successivt har kommit att bli ett allt mer centralt motiv i konflikten. Båda konfliktparterna har uppbackning av ytterligare kriminella nätverk och aktörer. Konflikten har därmed fått en bred förankring i den kriminella miljön.

Våldet intensifieras mellan nätverken

Det har funnits motsättningar mellan konfliktparterna sedan en längre tid tillbaka. I slutet av 2022 intensifierades konflikten och sedan dess har båda parterna utfört ett flertal grova våldsbrott mot varandra. Fram till april 2023 har ett 40-tal våldshändelser begåtts inom ramen för konflikten, däribland flera fall av mord, mordförsök och allmänfarlig ödeläggelse. Våldet har huvudsakligen ägt rum i Stockholm, men även på andra platser i landet, så som i Uppsala och Sundsvall. Händelserna har inträffat förhållandevis tätt, med ett fåtal dagar mellan angrepp och vedergällning. Merparten av våldsyttringarna har riktats direkt mot den avsedda personen, men det har även förekommit angrepp mot bostadshus och företagslokaler med koppling till motståndarsidan. Det grova våldet har i flera fall utförts på offentliga platser och även drabbat tredje man samt resulterat i fara och otrygghet för allmänheten. Såväl pistoler och automatkarbiner som handgranater och andra typer av explosiva ämnen har använts inom ramen för konflikten.

Huvudsakliga konfliktaktörer

Ena sidan i konflikten är centrerad kring Nätverk Foxtrot, vars kärna består av en tongivande kriminell aktör och hans förtrogna. Nätverkets brottslighet styrs från utlandet och består huvudsakligen i organisering av storskalig narkotikasmuggling till Sverige, för vidare distribution till andra kriminella aktörer och nätverk, främst i Stockholm men även nationellt och internationellt. Bronätverket och Zeronätverket, två lokala kriminella nätverk med bas i Bro respektive Jordbro, har sedan tidigare fungerat som utförare åt Nätverk Foxtrot, så också i föreliggande konflikt. Till Nätverk Foxtrots centrala allierade hör även ett antal individer som knyts till Nätverk May. Detta nätverk har en mindre tydlig geografisk bas men är bland annat verksamma i södra Stockholm. Samtliga dessa tre nätverk är huvudsakligen verksamma inom narkotikahantering och våldsbrottslighet. Den andra sidan i konflikten är centrerad kring Dalennätverket, som har sin bas i Enskededalen och närliggande områden i södra Stockholm. Nätverkets brottsliga verksamhet sträcker sig även till andra delar av landet, däribland Sundsvall.

Flera tongivande och konfliktdrivande aktörer i nätverket befinner sig under längre perioder i utlandet och styr brottsligheten därifrån. Den huvudsakliga brottsliga verksamheten består i narkotikahantering och våldsutövning. Nätverket importerar och distribuerar narkotika i en omfattning som kan uppfattas som ett hot mot andra aktörer på marknaden, däribland Nätverk Foxtrot. Dalennätverket har i konflikten samarbetat med en konstellation som tidigare tillhörde Nätverk Fagersjö-Farsta men som bröt sig loss efter en intern konflikt. Konstellationen, som av Polismyndigheten benämns som Nätverk Peppar, är framförallt verksam inom narkotika- och våldsbrottslighet och har sin bas i området kring Farsta i södra Stockholm. Utöver de ovan nämnda kriminella nätverken finns det ytterligare nätverk och aktörer som har varit involverade på endera sidan i konflikten. Dessa presenteras inte närmare då de inte har haft en lika central roll i händelseförloppet.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll på nätet

 

Foto: Polisen

Varukorg