Allmänna villkor

1 Parter

Avtalets parter är Krimfup och Kunden.


1.2. Ingående av avtal

Genom köp av de varor vi tillhandlahåller accepterar Kunden de vid tiden gällande Allmänna villkoren och den aktuella prislistan. Med Kund avses den person som har gjort beställningen. För att en juridisk person ska kunna vara Kund måste ett skriftligt avtal om abonnemang föreligga mellan Krimfup och den juridiska personen. Eventuell avvikelse från dessa villkor kan endast ske genom ett skriftligt avtal mellan Kund och Krimfup.


1.3. Betalningsvillkor

Betalning ska ske i enlighet med den vid tiden gällande prislistan och vid den tidpunkt då beställningen görs. När Kunden hämtar hem och läser dokument tillhandahållna av Krimfup klassas de digitala dokumenten som tjänst och inte som produkt. Den kan där med inte återlämnas och ses som så kallad direktkonsumtion.


1.4 Dröjsmålsränta, påminnelse- och inkassoavgifter

Om betalningen inte sker på förfallodagen i enlighet med avtalet utgår dröjsmålsränta på hela det förfallna beloppet. Påminnelse-, inkassoavgift och kostnad för upprättande av avbetalningsplan betalas i enlighet med lag. Förseningsavgift utgår med det belopp som är fastställt i prislistan.


1.5. Sekretesspolicy

All betalning sker över en krypterad och säker anslutning (https). Betalningen kan ske via betalning via faktura eller kredit- eller bankkort
Krimfup lagrar inga kortnummer eller motsvarande uppgifter.


1.6. Ansvarsbegränsning

Krimfup är en informationsförmedlingstjänst som endast förmedlar information som har sammanställts av andra. Det innebär att det är de som har upprättat informationen som svarar för dess innehåll. Krimfup har därmed inget ansvar för hur riktig information är eller hur fullständig den är - och kan inte garantera någotdera. Inte heller ansvara Krimfup för det fall viss handling skulle saknas i bolagets databas. Krimfup friskriver sig från allt ansvar som har med hur informationen i en upplysning utnyttjas av Kunden. Alla beslut, råd eller rekommendationer är helt Kundens eget ansvar. Krimfup ansvarar inte i något fall för indirekt eller direkt skada som åsamkats Kunden med anledning av en upplysning. En upplysning får endast användas för Kundens egen räkning och Kunden får inte samla in och arkivera upplysningar för att senare förmedla, överlåta eller tillhandahålla informationen till annan. Krimfup har rätt att stänga av Kund om Kunden på något sätt missbrukar information från en upplysning eller om Kunden på annat sätt bryter mot de Allmänna villkoren. Tillhandahållande av information och upplysningar kan upphöra omedelbart efter beslut av lagstiftare eller myndighet.


1.7. Klagomål och tvister

Klagomål sker skriftligen till klagomålsansvarige på krimfup.se
Tvister skall avgöras i Göteborgs tingsrätt.

Varukorg