Sekretess & GDPR

Fuplex AB org.nr : 559378-0165

Den information som Krimfup tillhandahåller från sin databas på Krimfup.se skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Det betyder att rättsdatabasen och den information som kommer ifrån databasen är grundlagsskyddad vilket i sin tur innebär att GDPR inte gäller för Krimfup.se avseende information från databasen.

1. Introduktion

I denna integritetspolicy beskrivs Krim hantering av sådana personuppgifter som omfattas av EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (”GDPR”). Policyn beskriver även hur vi behandlar personuppgifter som en följd av att du besöker och lämnar ifrån dig personuppgifter till oss på vår webbplats http://krimfup.se

Krimfup innehar utgivningsbevis för sin webbplats utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv, vilket innebär att webbplatsen är grundlagsskyddad i enlighet med den svenska offentlighetsprincipen såsom den uttrycks i Yttrandefrihetsgrundlagen.

Denna personuppgiftspolicy är inte uttömmande men innehåller viktiga principer för Krimfup hantering av personuppgifter för att säkra individers integritet vid hantering av personuppgifter.

Denna personuppgiftspolicy kan när som helst ändras för att den ska vara i överensstämmelse med tillämplig dataskyddslagstiftning såsom GDPR.

2. Godkännande av denna integritetspolicy

När du använder våra tjänster, accepterar du dessa villkor för insamling, användning och delning av personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy och ger därmed ditt samtycke till att vi behandlar aktuella personuppgifter. Du kan alltid återkalla ditt lämnade samtycke. Ett sådant återkallande gäller från och med återkallandet och framåt i tiden och ett återkallande påverkar därför inte lagligheten av en behandling av personuppgifter som grundar sig på tidigare lämnat samtycke.

3. Krimfups hantering av personuppgifter

3.1 Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, analysering, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Krimfup är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar när du använder Krimfupss tjänster.

3.2 Personuppgifter Krimfup samlar in

3.2.1 Personuppgifter som du tillhandahåller Krimfup

Du tillhandahåller oss uppgifter för att skapa ett konto hos oss.

När du skapar en användarprofil på Krimfup, uppger du ett antal personuppgifter om dig, såsom, e-postadress

3.2.2 Användning av Krimfup tjänst

Vi loggar dina besök och din användning av våra tjänster.

Vi loggar användardata när du besöker vår hemsida eller på annat sätt använder vår tjänst, t.ex. när du läser eller klickar på ett dokument eller genomför en sökning. Vi använder inloggning, cookies, enhetsinformation och IP-adresser för att identifiera dig och logga ditt användande av våra tjänster.

3.2.3 Din lokala enhet t.ex. dator

Vi tar emot information från din enhet och nätverk.

När du besöker eller lämnar våra tjänster (inklusive våra plugins eller cookies eller liknande teknik på andra webbplatser), får vi information om webbadressen på både webbplatsen du kom ifrån och webbplatsen du fortsätter till. Vi får också uppgifter om din IP-adress, proxyserver, operativsystem, webbrowser samt tillägg, enhetens ID och funktioner och/eller internetleverantör.

3.2.4 Utveckling av Krimfups tjänst

Krimfup strävar alltid efter att utveckla och förbättra sin tjänst. I samband med det kan personuppgifter samlas in eller ändamålen för vilket personuppgifterna inhämtats förändras. Vi kommer då att meddela dig samt, om det är relevant, uppdatera denna integritetspolicy.

3.3 Hur Krimfup behandlar personuppgifter

Hur vi använder dina personuppgifter beror på hur du använder Krimfups tjänst. Vi kan komma att använda uppgifter om dig för att tillhandahålla, underhålla och anpassa våra tjänster samt tillgängliggöra dem på ett sätt som är relevant och användbart för dig.

Dina personuppgifter behandlas även för att kunna administrera betalningar.

Slutligen kan Krimfup även komma att använda dina personuppgifter om det behövs av säkerhetsskäl eller om det är nödvändigt för att t.ex. upptäcka och undersöka eventuella bedrägerier eller överträdelser av avtal eller annan aktivitet som kan skada Krimfups användare och kunder.

3.3.1 Krimfup tjänst

Vi använder dina personuppgifter huvudsakligen för att du ska få tillgång till Krimfups tjänst, bekräfta din identitet och för att skräddarsy tjänsten.

Vi använder också dina personuppgifter för att kommunicera med dig, främst via e-post avseende vår tjänst och din användning av den eller för att förmedla information, uppdateringar, förändrad användning av tjänsten eller på annat relevant sätt. Det står dig fritt att välja vilken kommunikation du vill ha med oss.

3.3.2 Marknadsföring

Vi marknadsför våra tjänster till dig och andra. Vi använder bland annat personuppgifter om användare för att skicka inbjudningar och kommunicera kring våra tjänster, i syfte att främja dem. Information om Krimfups tjänst skickas till dig när det är relevant för din användning av våra tjänster.

3.3.3 Utveckling av tjänster och research

Vi utvecklar löpande vår tjänst och genomför med anledning av det undersökningar. Vi kan därför komma att be dig svara på frågor angående din användning av vår tjänst. Du är inte skyldig att svara på detta men vi uppskattar alla svar vi får. Vill du inte att vi ska be dig svara på sådana frågor är du välkommen att kontakta oss.

3.3.4 Kundtjänst

Vi använder de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar kundtjänst. Uppgifterna används primärt för att lösa dina problem av vad slag det än må vara. Vi kan också komma att använda dessa personuppgifter, om det är nödvändigt, för att besvara, utreda och i övrigt hantera eventuella klagomål och fel.

Din kommunikation med Krimfups kundtjänst kan komma att arkiveras för eventuella framtida klagomål från dig.

3.3.5 Statistik

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att producera aggregerade dataset, där det inte längre är möjligt att identifiera dig. Till exempel kan vi använda dina uppgifter för att generera statistik om våra användare, deras yrke eller bransch, antalet annonsvisningar som levereras eller klickas på, eller för att ta fram en demografisk fördelning av besökare på en av våra webbplatser.

3.3.6 Säkerhet och undersökningar

Vi kan komma att använda dina personuppgifter om det behövs av säkerhetsskäl eller om det är nödvändigt för att t.ex. upptäcka och undersöka eventuella bedrägerier eller överträdelser av avtal eller denna Integritetspolicy samt annan aktivitet som kan skada Krimfups användare och kunder.

3.4 Hur vi delar personuppgifter med tredje part

I vissa fall behöver vi dela dina personuppgifter med andra. Vid dessa tillfällen vidtar vi relevanta tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med adekvat säkerhetsnivå vid överföring eller delning till tredje parter.

3.4.1 Myndigheter

Krimfup kan komma att dela personuppgifter med olika myndigheter i syfte att efterleva lagar, förordningar eller myndighetsbeslut.

3.4.2 Tjänsteleverantörer/samarbetspartners

Vi kan komma att använda leverantörer eller andra samarbetspartners för att genomföra exempelvis underhåll av våra system, dataanalyser, revision, betalningar, bedrägeribekämpning, marknadsföring och utveckling. Dessa leverantörer har tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att genomföra dessa uppgifter på våra vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda informationen för något annat ändamål.

I vissa fall använder vi oss av personuppgiftsbiträden, exempelvis för IT-tjänster och marknadsföringstjänster. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som vi har lämnat för behandlingen. När personuppgifter ska behandlas av ett personuppgiftsbiträde upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal.

3.4.3 Rättsliga förpliktelser

Vi kan bli tvungna att lämna ut dina personuppgifter när vi är rättsligt förpliktigade att göra detta, eller om det krävs för att skydda dig, din säkerhet och dina rättigheter. Det är därför möjligt för Krimfup att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller annan rättslig process, om det är nödvändigt för att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder vid misstanke eller upptäckt av olagliga aktiviteter eller för att hjälpa offentliga myndigheter, uppfylla våra avtal med dig eller skydda Krimfups tjänsts säkerhet och/eller integritet. Vi kommer att informera dig om detta förutsatt att vi inte är förhindrade att göra detta enligt t.ex. lag.

3.5.4. Ägarförändring eller försäljning

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter som del av en försäljning, fusion eller förändring av ägarstrukturen eller förberedelse för en sådan förändring. I händelse av detta kommer dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

3.5 Lagringstider för personuppgifter

3.5.1 Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Dina personuppgifter gallras löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Kriterierna som används för att fastställa denna period utgörs bl.a. av om Krimfup eller dess samarbetsparters och Du har en pågående relation samt ändamålet med behandlingen av personuppgifterna.

I de fall Krimfup behandlar personuppgifter utifrån ett givet samtycke sparas personuppgifterna så länge samtycket kvarstår.

För behandlingar av personuppgifter som grundar sig på Krimfups berättigade intresse kommer dessa endast behandlas så länge det berättigade intresset kvarstår. Beträffande marknadsföringsändamål för fysiska personer gallras personuppgifter 12 månader efter att den fysiska personen upphört att vara kund eller användare.

3.5.2 Avslutat konto hos Krimfup.se

Vi kan komma att behålla vissa personuppgifter efter att konto avslutats hos oss om det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser (inklusive på myndighets begäran), följa lagar och förordningar, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, upprätthålla säkerhet, förebygga bedrägerier och missbruk, uppfylla våra användaravtal eller enligt din begäran om att vi ska fortsätta kommunicera med dig.

3.6 Dina rättigheter

Du har följande rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter:

3.6.1 Rätt att bli informerad om hantering av dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du kommer få svar på din förfrågan snarast möjligt men allra senast inom en period om två månader. Om du uppmärksammar felaktig, missvisande eller ofullständig information avseende dina personuppgifter kan du begära rättning.

3.6.2 Rätt till radering av dina personuppgifter

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, exempelvis om personuppgifterna behandlats olagligt. Du kan däremot inte få dina personuppgifter raderade för det fall det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för Krimfup att behålla uppgifterna. Skulle Krimfup vara förhindrade att radera dina personuppgifter kan vi i stället på en begäran blockera personuppgifterna från att användas till andra syften än just det som förhindrar den efterfrågade raderingen.

3.6.3 Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter

I vissa fall har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis under en period då utredning pågår avseende korrektheten i personuppgifterna.

3.6.4 Rätt till att vägra behandling av dina personuppgifter

Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter. Om sådan omständighet föreligger får Krimfup endast fortsätta behandla personuppgifter om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas.

3.6.5 Rätt till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. Vid dessa tillfällen har vi en skyldighet att underlätta en sådan överflyttning av uppgifterna. En förutsättning är att vi behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig.

3.6.6 Samtycke

Om vi stödjer vår hantering av personuppgifter på samtycke eller ett berättigat intresse kan du meddela oss om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter.

3.6.7 Klagomål

Du har också rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten avseende vår hantering av dina personuppgifter. Integritetsskyddsmyndigheten nås på följande adress;

Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

E-post: [email protected]

3.7 Säkerhet

Krimfup har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig eller otillåten behandling, förstörelse eller ändring samt för att tillförsäkra att endast personuppgifter som är nödvändiga för varje specifikt ändamål för vilket de insamlats behandlas.

Vi övervakar regelbundet våra system för att identifiera möjliga sårbarheter och eventuella angrepp.

3.8 Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

Personuppgifter som lämnas till Krimfup kommer att behandlas för att kunna fullgöra ingångna avtal, skyldigheter som föreligger enligt lag eller författning eller för att tillgodose ett berättigat intresse.

Behandling av dina personuppgifter sker huvudsakligen i syfte att uppfylla ingångna avtal samt för att uppfylla Krimfups berättigade intressen.

Krimfup behandlar personuppgifter som du har tillhandahållit oss i huvudsak för att uppfylla ingångna avtal.

Krimfup behandlar de personuppgifter som genereras genom ditt bruk av vår tjänst med stöd av intresseavvägning som laglig grund. Våra berättigade intressen är behandling för affärssyften, marknadsföring, IT-säkerhet, kommunikation och utveckling.

Mer detaljerat innebär detta att Krimfup behandlar personuppgifter för följande syften;

3.8.1 Förberedande och fullgörande av avtal

Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera med dig, främst via e-post avseende vår tjänst och din användning av den eller för att förmedla information, uppdateringar, förändrad användning av tjänsten eller på annat relevant sätt. Det står dig fritt att välja vilken kommunikation du vill ha med oss.

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla, stödja, anpassa och utveckla våra tjänster. Vi utvecklar löpande vår tjänst och genomför med anledning av det undersökningar. Vi kan därför komma att be dig svara på frågor angående din användning av vår tjänst. Du är inte skyldig att svara på detta men vi uppskattar alla svar vi får. Vill du inte att vi ska be dig svara på sådana frågor är du välkommen att kontakta oss.

Hur vi använder dina personuppgifter beror på hur du använder Krimfups tjänst. Vi kan komma att använda uppgifter om dig för att tillhandahålla, underhålla och anpassa våra tjänster samt tillgängliggöra dem på ett sätt som är relevant och användbart för dig.

Dina personuppgifter behandlas även för att kunna administrera betalningar.

Slutligen kan Krimfup även komma att använda dina personuppgifter om det behövs av säkerhetsskäl eller om det är nödvändigt för att t.ex. upptäcka och undersöka eventuella bedrägerier eller överträdelser av avtal eller annan aktivitet som kan skada Krimfups användare och kunder.

3.8.2 Rättsliga förpliktelser

Vi kan bli tvungna att lämna ut dina personuppgifter när vi är rättsligt förpliktigade att göra detta, eller om det krävs för att skydda dig, din säkerhet och dina rättigheter. Det är därför möjligt för Krimfup att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller annan rättslig process, om det är nödvändigt för att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder vid misstanke eller upptäckt av olagliga aktiviteter eller för att hjälpa offentliga myndigheter, uppfylla våra avtal med dig eller skydda Krimfups tjänsts säkerhet och/eller integritet. Vi kommer att informera dig om detta förutsatt att vi inte är förhindrade att göra detta enligt t.ex. lag.

3.8.3 Samtycke

Om en behandling av personuppgifter inte kan baseras på någon annan rättslig grund kommer Krimfup be om ett frivilligt samtycke i enlighet med godkännandet av denna integritetspolicy. Ett samtycke kan alltid återkallas. Ett sådant återkallande gäller från och med återkallandet och framåt i tiden och ett återkallande påverkar därför inte lagligheten av en behandling av personuppgifter som grundar sig på tidigare lämnat samtycke.

3.9 Överföring av personuppgifter

Krimfup kan komma att lämna ut personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller enligt krav från myndigheter eller för att tillvarata Krimfups rättsliga intressen.

Krimfup anlitar externa företag för vissa tjänster vilka kan komma att hantera personuppgifter för Krimfups räkning.

3.10 Cookies

Utöver de uppgifter som anges ovan i denna integritetspolicy sparas även cookies på din dator när du använder vår hemsida. Cookies är en liten textfil som sparas på din hårddisk genom din webbläsare på så sätt att viss information sänds till platsen där en cookie sätts (i detta fall av oss). Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator utan de förbättrar och effektiviserar endast din användarupplevelse.

3.10.1 Användning av cookies och pixlar

a) Vi använder cookies på vår webbplats för att samla besökarstatistik och för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Vid behov kan vi uppdatera den här informationen från tid till annan. Vi rekommenderar att du besöker denna sida regelbundet för att få den senaste informationen om de cookies vi använder på vår webbplats.

Om du har ett användarkonto hos oss använder vi också cookies för att identifiera dig när du besöker vår hemsida på nytt för att du ska slippa logga in vid varje besök.

En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som placeras på din enhet när du besöker vår webbplats. Om du inte har justerat dina webbläsarinställningar så att webbläsaren inte tillåter cookies kommer cookies att placeras på din enhet så snart du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies, vilken typ av cookie bestäms av den tid cookien lagras på din enhet. De två typerna av cookies är: permanenta cookies och temporära cookies (s.k. sessionscookies). Dessutom skiljer sig cookies från första part (vår domän) mot cookies från tredje part.

Permanenta cookies raderas automatiskt efter ett visst satt utgångsdatum. Hur lång tid det tar innan cookien raderas varierar beroende på vilket syfte cookien har. Du kan ta bort cookies när du vill genom att gå in på säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

Temporära cookies placeras temporärt på din dator när du besöker webbplatsen. Dessa cookies skickas sedan mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och raderas så fort du stänger din webbläsare. Temporära cookies sparar ditt så kallade session-id vilket medför att din dator kan bli igenkänd när du återkommer till webbplatsen.

Cookies från första part (första-parts-cookies) placeras av webbplatsen som du besöker (t.ex. cookies placerade av vår domän för att vår sida skall gå att använda optimalt).

Cookies från tredje part (tredje-parts-cookies) är cookies som placeras på din dator av en annan domän än den på webbplatsen som du besöker. Om du besöker en webbplats och en cookie från en annan domän än den du besöker placeras på din dator, handlar detta om en tredje-parts-cookie.

Vår webbplats använder tjänster från tredje part som ibland använder sig av cookies (”Tredje-parts-cookies”). Inom ramen för dessa tjänster arbetar vi endast med pseudonymiserad data; avidentifierad information om dig (dvs. ditt namn eller din e-postadress lagras inte i dessa cookies eller pixlar).

b) Ditt samtycke:

Genom att ställa in din webbläsare för att acceptera cookies och besöka vår webbplats, ger du ditt samtycke till våra och våra tjänsteleverantörers användning av cookies på denna webbplats.

c) Kan jag återkalla mitt samtycke?

Ja. Om du vill återkalla ditt samtycke måste du ta bort cookies som är lagrade på din enhet i dina webbläsarinställningar. Dessutom, om du vill förhindra att cookies lagras på din enhet, behöver du ändra dina webbläsarinställningar för att inaktivera cookies. Observera dock att om du väljer att inaktivera cookies kanske inte webbplatsen fungerar som den ska eller inte alls.

3.11 Analys av hemsidan

Krimfups webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc (”Google”). Google Analytics använder cookies, dvs textfiler som sparas på din dator och tillåter en analys av ditt användande av hemsidan. Informationen om din användning av hemsidan genom cookien överförs generellt sett till Googles servrar och behandlas i enlighet med deras policies (https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sv&ref_topic=1008008) .

Du kan förhindra lagring av cookies genom att göra ändringar i din webbläsare. Gör du det finns det dock risk att du inte kan använda alla funktioner i vår online-tjänst. Du kan förhindra att data som inhämtats med en cookie och som relaterar till din användning av tjänsten (inklusive din IP-adress) behandlas av Google. Detta gör du genom att använda den funktionalitet i din webbläsare som blockerar tredjeparts-cookies.

Vi kan komma att använda Google Analytics för att analysera din användning av vår hemsida och för att kunna förbättra hemsidan. Vi använder den statistik som erhålls från hemsidan för att förbättra våra produkter och göra dem mer intressant för dig som användare.

Google utgår från standardavtalsklausuler (SCC) gällande överföringar av onlineannonseringsdata och personliga mätdata från Europa. Krimfup har ingått relevanta standardavtalsklausuler med Google i syfte att reglera dataöverföringar i enlighet med GDPR.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation

Varukorg