Hatbrott i Sverige

Hatbrott i Sverige

2023-04-26

Vad är hatbrott?


Hatbrott är brott som begås mot en person eller en grupp av personer på grund av deras tillhörighet till en viss social, etnisk, religiös eller kulturell grupp. Dessa brott drivs av fördomar, hat och intolerans och kan ta sig många olika uttryck. För att förstå och bekämpa hatbrott är det viktigt att vi förstår vad det är, de olika typerna av hatbrott och hur de behandlas i svensk lagstiftning.

Ett hatbrott definieras som ett brott där gärningspersonen helt eller delvis motiveras av offrets upplevda eller faktiska tillhörighet till en viss grupp. Denna grupp kan vara baserad på exempelvis etnicitet, hudfärg, nationellt ursprung, trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning. Hatbrott kan inkludera allt från hot och trakasserier till fysiskt våld och mord.

Hatbrott kan delas in i flera olika kategorier beroende på vilken typ av handling det rör sig om och vilken grupp offret tillhör. Några vanliga typer av hatbrott inkluderar:

 • Rasistiska hatbrott: Brott som begås på grund av offrets upplevda eller faktiska etnicitet, hudfärg eller nationella ursprung.
 • Religiösa hatbrott: Brott som riktas mot personer på grund av deras religiösa tillhörighet eller trosuppfattning.
 • Homofobiska hatbrott: Brott som begås på grund av offrets upplevda eller faktiska sexuella läggning.
 • Transfobiska hatbrott: Brott som riktas mot personer på grund av deras könsidentitet eller könsuttryck.
 • Hatbrott mot personer med funktionsnedsättning: Brott som begås mot personer på grund av deras upplevda eller faktiska funktionsnedsättning.
 • Förföljelse eller stalking som grundar sig i någon typ av fördom eller diskriminering

Hatbrott i svensk lagstiftning

I Sverige är hatbrott reglerade genom brottsbalken och diskrimineringslagen. Brottsbalken innehåller bestämmelser om straff för brott som begås med hatbrottsmotiv, såsom hets mot folkgrupp, olaga hot och misshandel. Straffskalan för dessa brott kan ökas om det finns bevis för att gärningspersonen agerade med hatbrottsmotiv.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av bland annat etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Lagen gäller för arbetsgivare, utbildningsanordnare, företag och organisationer som erbjuder varor och tjänster samt för bostadsföretag. Den som drabbas av diskriminering kan anmäla detta till Diskrimineringsombudsmannen, som kan utreda ärendet och i vissa fall stämma den ansvariga parten inför domstol.

Det är viktigt att notera att hatbrott och diskriminering inte alltid är samma sak, även om de båda bygger på fördomar och intolerans. Hatbrott innebär att någon utsätts för brottsliga handlingar på grund av sin tillhörighet till en viss grupp, medan diskriminering innebär att någon behandlas sämre än andra på grund av sin tillhörighet.

För att bekämpa hatbrott arbetar polisen och åklagarmyndigheten aktivt med att utreda och lagföra hatbrottsfall. Utöver det arbetar myndigheter, organisationer och civilsamhället med att sprida kunskap och medvetenhet om hatbrott, förebygga diskriminering och främja tolerans och inkludering.
 

Statistik och trender


När vi granskar den senaste statistiken kan vi bilda en uppfattning om hur utbrett hatbrotten är i Sverige. I det här avsnittet kommer vi att fokusera på ökningen av hatbrott, vilka grupper som är särskilt utsatta och hur dessa brott fördelas geografiskt.

Under de senaste åren har Sverige upplevt en ökning av rapporterade hatbrott. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) har antalet anmälda hatbrott ökat stadigt, med en särskild ökning av rasistiska och främlingsfientliga hatbrott. Även den snabbt växande digitaliseringen har bidragit till en lavinartad ökning av näthat och hatbrott mellan grupper och individer online.

Särskilt utsatta grupper

Vissa grupper är särskilt utsatta för hatbrott, och statistiken visar att dessa grupper är överrepresenterade bland offren. Exempel på särskilt utsatta grupper inkluderar:

 • Personer med invandrarbakgrund eller utländsk härkomst, särskilt de som är synligt "olika" på grund av hudfärg eller religiösa symboler.
 • HBTQ+-personer, där homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner är mer sannolika att utsättas för hatbrott på grund av deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
 • Personer med funktionsnedsättning, som kan utsättas för hatbrott på grund av deras upplevda eller faktiska funktionsnedsättning.

Geografiska skillnader och sammanhang

Statistiken visar att det även finns geografiska skillnader när det gäller förekomsten av hatbrott i Sverige. Generellt sett är hatbrott mer vanliga i större städer och tätbebyggda områden, där en större mångfald av människor bor och interagerar. Det kan dock också finnas lokala variationer inom städer och regioner, beroende på sociala och ekonomiska faktorer såsom arbetslöshet, segregation och utbildningsnivå.

Det är viktigt att notera att hatbrott inte enbart är ett urbant fenomen, och att de även förekommer i mindre samhällen och på landsbygden. I dessa områden kan hatbrott dock vara mer dolda och svårare att upptäcka och rapportera.

Att förstå statistik och trender kring hatbrott i Sverige är avgörande för att kunna motverka dessa brott effektivt. Genom att identifiera de grupper som är mest utsatta och analysera geografiska skillnader kan vi rikta insatser och resurser där de behövs mest och arbeta för att skapa ett tryggare och mer inkluderande samhälle.
 

Orsaker bakom hatbrott


För att bekämpa hatbrott är det nödvändigt att förstå de bakomliggande orsakerna som driver individer att begå dessa brott. I det här avsnittet kommer vi att undersöka några av de viktigaste faktorerna som bidrar till hatbrott, inklusive psykologiska och sociologiska faktorer, påverkan av politik och media samt ekonomiska och sociala orsaker.

Psykologiska och sociologiska faktorer

En av de viktigaste faktorerna bakom hatbrott är fördomar och stereotyper som bygger på rädsla och misstro mot människor som uppfattas som "annorlunda". Dessa fördomar kan vara djupt rotade och förstärkas av sociala och kulturella faktorer. Grupptryck och konformitet kan också spela en roll, där individer känner sig pressade att följa normer och värderingar som omfattar intolerans och diskriminering.

Sociologiska teorier om hatbrott pekar på betydelsen av social inlärning och socialisation, där människor lär sig attityder och beteenden från sin omgivning och sina förebilder. Uppväxtmiljön, familjens värderingar och umgängeskretsar kan ha en betydande inverkan på en individs syn på "de andra".

Påverkan av politik och media

Politik och media har en stor inverkan på hatbrottens omfattning eftersom de formar samhällsdebatten och opinionen. Politiska partier och rörelser som för en nationalistisk eller främlingsfientlig agenda kan bidra till att polarisera samhället och förstärka rädslor och fördomar mot vissa grupper.

Media spelar också en viktig roll när det gäller att rapportera och framställa händelser och frågor som rör invandring, etnicitet och religion. Sensationalistiska och polariserande nyheter kan skapa en negativ bild av vissa grupper och bidra till en ökad känsla av osäkerhet och misstro.

Ekonomiska och sociala orsaker

Konkurrens och hot om resurser och möjligheter kan leda till hatbrott. Arbetslöshet, bostadsbrist och brist på offentliga resurser kan skapa en miljö där människor känner sig pressade och letar efter syndabockar att skylla sina problem på.

Segregation och brist på social sammanhållning kan även förvärra hatbrott, eftersom människor inte får möjlighet att interagera och skapa band över kulturella och etniska gränser. Detta kan förstärka fördomar och stereotyper och öka risken för konflikter och hatbrott.

För att minska hatbrottens omfattning och dess skadliga konsekvenser måste vi förstå och ta itu med de orsaker som driver dessa brott. Det innebär att vi behöver arbeta på flera nivåer, från individuella och familjebaserade insatser till samhälls- och nationella strategier.

Det innebär att vi bör:

 • Utbilda och öka medvetenheten om fördomar, stereotyper och deras skadliga effekter.
 • Främja tolerans, respekt och förståelse genom interkulturell dialog och samarbete.
 • Stödja forskning och utveckling av effektiva metoder för att förebygga och bekämpa hatbrott.
 • Skapa en balanserad och ansvarsfull mediedebatt som främjar mångfald och inkludering snarare än polarisering och främlingsfientlighet.
 • Arbeta för att minska ekonomiska och sociala klyftor samt främja social sammanhållning och integration.
   

Konsekvenser av hatbrott


Hatbrott har ofta en rad negativa konsekvenser, både för offren och för samhället i stort.

Påverkan på offren

Hatbrott kan ha allvarliga och långvariga effekter på offren. De kan uppleva fysisk skada, psykologiskt trauma och känslor av skam, rädsla och osäkerhet. Hatbrott kan även påverka offrens självkänsla och självförtroende och leda till isolering, depression och ångest. Offren kan också bli mer misstänksamma och mindre benägna att lita på andra, vilket kan påverka deras relationer och deras förmåga att delta fullt ut i samhället.

Hatbrottens inverkan på samhället

Hatbrott har också en negativ inverkan på samhället i stort. Dessa brott skapar en atmosfär av rädsla, misstro och polarisering, vilket kan undergräva social sammanhållning och integration. Hatbrott kan även leda till ökad diskriminering, rasism och främlingsfientlighet, vilket i sin tur kan förvärra konflikter och spänningar mellan olika grupper.

Dessutom kan hatbrott skicka en signal till andra potentiella förövare att det är acceptabelt att agera på sina fördomar och att våld mot vissa grupper är legitimt. Detta kan leda till en ökad risk för ytterligare hatbrott och eskalering av våld.

Ekonomiska konsekvenser

Utöver de mänskliga kostnaderna har hatbrott även ekonomiska konsekvenser för samhället. De direkta kostnaderna inkluderar kostnader för polis, rättsväsende och hälso- och sjukvård för att hantera brotten och stödja offren. Indirekta kostnader kan inkludera förlorad arbetskraft, minskad produktivitet och försämrad livskvalitet för offren och deras familjer.

Hatbrott kan även ha en negativ inverkan på den lokala och nationella ekonomin genom att skada Sveriges rykte som ett öppet och välkomnande land, vilket kan påverka turism, handel och investeringar.

För att motverka dessa negativa konsekvenser är det viktigt att Sverige tar ett helhetsgrepp om hatbrott och dess orsaker genom att främja utbildning, tolerans och inkludering samt genom att säkerställa att brotten utreds och lagförs effektivt.
 

Att förebygga och bekämpa hatbrott


För att effektivt förebygga och bekämpa hatbrott krävs en samordnad insats från både enskilda och samhället som helhet.

Utbildning och medvetenhet är avgörande för att förebygga hatbrott. Genom att informera människor om vad hatbrott är och hur det påverkar både offren och samhället kan vi bidra till att minska fördomar, stereotyper och diskriminering. Detta innebär att införa undervisning om mångfald, tolerans och mänskliga rättigheter i skolorna, samt att erbjuda utbildning och fortbildning för yrkesverksamma inom olika sektorer.

Samhällets ansvar

Samhället har en viktig roll att spela i förebyggandet och bekämpningen av hatbrott. Det innebär att skapa en inkluderande och tolerant atmosfär där människor från olika bakgrunder kan känna sig välkomna och respekterade. Samhället kan också främja positiva relationer och samarbete mellan olika grupper genom att stödja gemensamma projekt och aktiviteter, samt genom att uppmuntra dialog och förståelse över kulturella och etniska gränser.

Samhället kan även hjälpa till att motverka hatbrott genom att rapportera misstänkta incidenter till polisen och erbjuda stöd och hjälp till offren och deras familjer.

Polisens och rättsväsendets arbete mot hatbrott

Polisen och rättsväsendet har en central roll i bekämpningen av hatbrott. Det innebär att utreda och lagföra brotten effektivt, samt att arbeta för att öka förtroendet för polisen och rättsväsendet bland alla samhällsgrupper. Detta kan uppnås genom att erbjuda särskild utbildning och fortbildning för poliser och åklagare om hatbrott och dess konsekvenser, samt genom att samarbeta nära med civilsamhället och organisationer som arbetar med utsatta grupper.

Polisen och rättsväsendet bör också arbeta för att förbättra rapporteringen av hatbrott, till exempel genom att erbjuda anonyma rapporteringsvägar och genom att underlätta processen för att anmäla brott.

Tillsammans kan vi arbeta för att skapa ett tryggare, mer inkluderande och tolerant samhälle där hatbrott inte får fotfäste.

Varukorg