Olaga förföljelse (stalking) - Ett dolt samhällsproblem

Olaga förföljelse (stalking) - Ett dolt samhällsproblem

2023-04-26

Olaga förföljelse, även känd som stalking, är ett allt vanligare slags hatbrott som påverkar individers psykiska och fysiska hälsa. I denna artikel belyser vi vad olaga förföljelse innebär, vilka konsekvenser det kan få för offren, samt hur man kan skydda sig och få hjälp.
 

Vad innebär olaga förföljelse?


Olaga förföljelse, även kallad stalking, är ett brott som innebär att en person upprepade gånger kränker en annans integritet och personliga säkerhet genom att förfölja, kontakta eller på annat sätt trakassera dem. Det kan vara fysiska förföljelser, oönskade kontakter via telefon, e-post, sociala medier eller brev, och övervakning av offrets dagliga aktiviteter. Stalking kan pågå under en kort eller lång period och kan vara extremt skrämmande och stressande för offren.

Olika former av stalking (fysisk, digital)

Stalking kan delas in i två huvudkategorier: fysisk och digital förföljelse.

 • Fysisk förföljelse: Detta innebär att gärningsmannen följer efter offret, väntar utanför deras bostad, arbetsplats eller andra platser där offret kan befinna sig. Personen kan också skicka oönskade gåvor eller försöka få personlig kontakt med offret genom att närma sig dem på offentliga platser.

 • Digital förföljelse: I dagens digitala värld har stalking tagit nya former. Gärningsmannen kan använda sig av sociala medier, e-post, textmeddelanden eller andra digitala kommunikationsplattformar för att trakassera offret. Detta kan inkludera hot, förolämpningar, att sprida personlig information eller skapa falska profiler för att manipulera offrets nätverk.

Kännetecken och metoder som stalkers använder sig av

Stalkers kan använda en rad metoder för att kontrollera och skrämma sina offer. Här är några av de vanligaste kännetecknen och metoderna:

 • Upprepade oönskade kontakter: Gärningsmannen skickar upprepade meddelanden, telefonsamtal eller e-postmeddelanden trots att offret har bett dem att sluta.

 • Övervakning: Stalkers kan övervaka offrets aktiviteter, såsom deras rörelser, sociala interaktioner och rutiner, både fysiskt och digitalt.

 • Kontroll och manipulation: Gärningsmannen kan försöka kontrollera offrets liv genom att påverka deras arbete, sociala relationer eller ekonomi.

 • Hot och våld: I vissa fall kan stalkers använda sig av hot eller till och med fysiskt våld för att skrämma offret.

 • Användning av teknik: Stalkers kan använda sig av teknik som GPS-spårning, övervakningskameror och skadlig programvara för att övervaka offrets kommunikation och rörelser.
   

 

Konsekvenser för offren


De psykiska konsekvenserna av olaga förföljelse kan vara mycket allvarliga och långvariga. Offren kan uppleva höga nivåer av stress, rädsla och ångest över att ständigt vara övervakade och trakasserade. Denna påfrestning kan i sin tur leda till depressiva symptom, som hjälplöshet och hopplöshet, när offret känner sig oförmögen att fly från stalkerns grepp. Dessa psykiska konsekvenser kan även påverka offrets förmåga att fungera i vardagen, såsom arbete och personliga relationer.

Utöver de psykiska konsekvenserna kan stalking även leda till fysiska problem för offren. Sömnlöshet är en vanlig följd av den konstanta stressen och rädslan, vilket i sin tur kan påverka offrets allmänna hälsa och välmående. Minskad aptit är ytterligare en potentiell följd av olaga förföljelse, då offret kan ha svårt att äta och ta hand om sig själv på grund av den överväldigande stressen.

Isolation och andra sociala konsekvenser

Stalking kan också ha allvarliga sociala konsekvenser för offren. Rädslan för att utsätta sig själv och sina nära och kära för fara kan leda till att offret drar sig undan sociala sammanhang och isolerar sig. Detta kan i sin tur förvärra de psykiska och fysiska konsekvenserna av förföljelsen.

Förlust av arbete är en annan möjlig social konsekvens av stalking. Offret kan ha svårt att koncentrera sig och prestera på jobbet på grund av den konstanta stressen och rädslan, vilket kan leda till uppsägning eller att personen själv väljer att sluta sitt arbete för att skydda sig och sina kollegor. På samma sätt kan stalking påverka offrets studier, då koncentrationssvårigheter och rädsla för att utsätta andra för fara kan leda till att studierna avbryts eller försenas.


Lagstiftning och straff


I Sverige kriminaliserades olaga förföljelse, eller stalking, genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2011. Brottet regleras i Brottsbalken (1962:700) 4 kap. 4a § och omfattar följande:

"Den som olovligen och upprepade gånger genom kränkande beteende förföljer en person på ett sätt som är ägnat att skapa allvarlig rädsla eller annan liknande kännbar olägenhet för den förföljda, döms för olaga förföljelse till böter eller fängelse i högst två år."

Detta innebär att en gärningsman som upprepade gånger trakasserar och kränker offrets integritet kan dömas för olaga förföljelse, förutsatt att beteendet är ägnat att orsaka allvarlig rädsla eller annan liknande kännbar olägenhet för offret.

Straff och påföljder för gärningsmannen

Straffet för olaga förföljelse varierar beroende på brottets allvar och omständigheterna kring fallet. Gärningsmannen kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. I vissa fall kan straffet för stalking kombineras med andra brott, såsom olaga hot, ofredande eller misshandel, vilket kan leda till ett högre straff.

Utmärkande domar och rättsfall

Sedan införandet av lagen om olaga förföljelse har det förekommit flera uppmärksammade rättsfall i Sverige. Ett exempel är ett fall från 2012 där en man dömdes till fängelse i ett år och sex månader för att ha förföljt och trakasserat sin före detta partner under en längre period. I detta fall använde gärningsmannen både fysiska och digitala metoder för att förfölja offret och dömdes även för ofredande, olaga hot och olaga intrång.

Dessa rättsfall visar att svenska domstolar tar stalking på allvar och att lagstiftningen används för att skydda offren och bestraffa gärningsmännen. Det är dock viktigt att fortsätta arbeta för ökad medvetenhet och förståelse för olaga förföljelse, både inom rättsväsendet och i samhället i stort, för att säkerställa att brottet uppmärksammas och hanteras på ett effektivt sätt.


Skydda sig och få hjälp


För att skydda sig mot olaga förföljelse kan man vidta vissa förebyggande åtgärder. Här är några tips:

 • Skydda personlig information: Var försiktig med vilken information du delar på sociala medier och online i allmänhet. Se till att dina konton är säkra och att din bostadsadress, telefonnummer och e-postadress inte är lättillgängliga.

 • Användning av teknik: Se till att dina elektroniska enheter är skyddade med lösenord och uppdaterade säkerhetsåtgärder. Var medveten om att stalkers kan använda teknik för att spåra och övervaka dig, så var försiktig med vilka appar och tjänster du använder.

Anmäl olaga förföljelser till polisen

Om du misstänker att du är utsatt för olaga förföljelse är det viktigt att du anmäler det till polisen så snart som möjligt. Dokumentera och spara bevis på stalkerns beteende, såsom meddelanden, e-post, bilder eller ljudupptagningar, och dela dessa med polisen. Polisen kan vidta åtgärder för att skydda dig och eventuellt utreda brottet.

Stöd och resurser för drabbade

Om du är utsatt för olaga förföljelse kan det vara viktigt att söka stöd och hjälp från olika källor. Här är några resurser som kan vara till hjälp:

 • Rådgivning: Sök rådgivning och stöd från professionella rådgivare, psykologer eller terapeuter som är specialiserade på att hantera trauman och stress kopplat till olaga förföljelse.

 • Skydd: Om du känner dig hotad kan du kontakta polisen eller en lokal skyddsorganisation för att diskutera möjligheten att få skydd, såsom ett kontaktförbud eller skyddad bostad.

 • Behandling: Om du upplever psykiska konsekvenser av olaga förföljelse kan det vara till hjälp att söka behandling för dessa, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT) eller annan terapi som kan hjälpa dig att hantera stress och ångest.

Olaga förföljelse är ett allvarligt och växande problem som kräver samhällets uppmärksamhet och engagemang. Genom att öka medvetenheten, stärka lagstiftningen och erbjuda stöd till drabbade individer kan vi arbeta tillsammans för att bekämpa detta brott och dess konsekvenser.

Varukorg