Brott i nära relation: Det dolda samhällsproblemet

Brott i nära relation: Det dolda samhällsproblemet

2023-04-20

Brott i nära relation, även kallat relationsvåld, är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem som påverkar människor över hela världen. Det innefattar fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld som utövas av en person mot en annan inom ramen för en nära relation. Nära relationer kan inkludera partners, föräldrar, syskon och andra familjemedlemmar. Brott i nära relation kännetecknas av kontroll och maktobalans mellan offret och förövaren.

Här följer en översikt över de olika typerna av våld som kan förekomma i en nära relation samt vilka de rättsliga påföljderna är.

Fysiskt våld

Fysiskt våld är den mest uppenbara formen av brott i nära relation och innefattar handlingar som orsakar fysisk smärta eller skada på offret. Exempel på fysiskt våld inkluderar slag, sparkar, knuffar, strypningar och användning av vapen. I vissa fall kan fysiskt våld i nära relation leda till dödsfall men klassas då som mord eller dråp. Fysiskt våld kan också innebära att förövaren hindrar offret från att få medicinsk vård eller tvingar offret att använda alkohol eller droger.

Psykiskt våld

Psykiskt våld omfattar verbala och icke-verbala handlingar som har till syfte att kontrollera, manipulera, skrämma eller förödmjuka offret. Exempel på psykiskt våld kan vara hot, förolämpningar, kränkningar av offrets integritet, isolering från vänner och familj eller ständig övervakning av offrets aktiviteter. Psykiskt våld kan vara subtilt och svårare att upptäcka än fysiskt våld, men dess effekter på offrets psykiska hälsa kan vara långvariga och allvarliga.

Sexuellt våld

Sexuellt våld i nära relationer innebär alla sexuella handlingar som utförs mot offrets vilja eller utan deras samtycke. Det kan inkludera våldtäkt, sexuella övergrepp, trakasserier och utpressning med sexuellt innehåll. Sexuellt våld kan också manifestera sig i form av förövaren som kontrollerar offrets sexuella och reproduktiva hälsa, som att tvinga dem att använda preventivmedel eller tvinga dem till abort.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld, ej att förväxla med bedrägeri, handlar om att förövaren kontrollerar offrets ekonomiska resurser och begränsar deras ekonomiska oberoende. Det kan innebära att förövaren tar kontroll över offrets inkomst, förnekar dem tillgång till pengar eller förhindrar dem från att arbeta. Ekonomiskt våld kan också inkludera att förövaren orsakar skulder i offrets namn, förstör deras egendom eller stjäl deras identitet.

Exempel på brott i nära relation

Fysiskt våld:

 • Slå, sparka, knuffa
 • Strypningar och kvävning
 • Användning av vapen, såsom knivar eller andra föremål
 • Hindra offret från att få medicinsk vård
 • Tvinga offret att använda alkohol eller droger

Psykiskt våld:

 • Hot om våld mot offret, deras barn eller husdjur
 • Förolämpningar och nedvärderande kommentarer
 • Kontrollera och isolera offret från vänner och familj
 • Ständig övervakning av offrets aktiviteter, inklusive telefon- och internetanvändning
 • Gaslighting, det vill säga manipulera offret att ifrågasätta sin egen verklighetsuppfattning

Sexuellt våld:

 • Våldtäkt och sexuella övergrepp
 • Oönskad beröring eller trakasserier
 • Utpressning med sexuellt innehåll, till exempel hot om att sprida nakenbilder
 • Kontrollera offrets sexuella och reproduktiva hälsa, såsom att tvinga dem att använda preventivmedel eller tvinga dem till abort

Ekonomiskt våld:

 • Ta kontroll över offrets inkomst och ekonomiska resurser
 • Förneka offret tillgång till pengar eller gemensamma bankkonton
 • Förhindra offret från att arbeta eller förstöra deras möjligheter att behålla ett arbete
 • Orsaka skulder i offrets namn eller stjäla deras identitet
 • Förstöra offrets egendom eller personliga tillhörigheter

De olika formerna av våld inom brott i nära relationer kan vara komplexa och innefatta flera överlappande kategorier, vilket kan göra det svårare att upptäcka och bekämpa.

Omfattning och statistik

Brott i nära relation är ett globalt problem som påverkar människor i alla samhällsskikt, åldrar och kulturer. För att förstå omfattningen av problemet och dess inverkan på individer och samhällen är det viktigt att granska tillgänglig statistik och data.

Nationell och internationell statistik

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) i Sverige anmäldes cirka 30 000 fall av brott i nära relation under 2020. Dock antas det att mörkertalet är stort, och många fall förblir oupptäckta och oanmälda. På global nivå uppskattar Världshälsoorganisationen (WHO) att ungefär en tredjedel av alla kvinnor någon gång i sitt liv utsätts för fysiskt och/eller sexuellt våld från en partner.

Förekomst bland olika kön, åldrar och kulturer

Brott i nära relation drabbar främst kvinnor, men det är viktigt att notera att även män och personer med icke-binär könsidentitet kan bli utsatta för våld i nära relationer. Unga personer och personer med funktionsnedsättningar löper också en ökad risk att utsättas för våld från en partner eller familjemedlem. Våld i nära relationer förekommer inom alla kulturer och samhällsskikt, men vissa grupper kan vara mer sårbara på grund av sociala, ekonomiska och kulturella faktorer.

Utmaningar i att samla in och rapportera data

Det finns flera utmaningar när det gäller att samla in och rapportera data om brott i nära relation. En av de största utmaningarna är att många offer inte anmäler våldet till polisen eller andra myndigheter. Det kan bero på rädsla för repressalier från förövaren, skamkänslor, ekonomiskt beroende eller brist på förtroende för rättsväsendet.

En annan utmaning är att det kan vara svårt att fastställa gränserna för vad som räknas som brott i nära relation, särskilt när det gäller psykiskt och ekonomiskt våld. Dessa former av våld kan vara svårare att identifiera och bevisa än fysiskt och sexuellt våld, vilket kan leda till att många fall förblir oupptäckta och oanmälda.

För att få en mer heltäckande bild av problemets omfattning och för att kunna utveckla effektiva förebyggande och stödjande insatser är det viktigt att samla in och analysera så mycket data som möjligt från olika källor, såsom polisanmälningar, sjukvårdsdata och anonyma enkäter.

Att bekämpa brott i nära relation kräver ett gemensamt ansvar och engagemang från hela samhället, inklusive myndigheter, rättsväsendet, utbildningsinstitutioner, arbetsgivare och privatpersoner.

Orsaker och riskfaktorer

Brott i nära relation har en mängd komplexa orsaker och riskfaktorer som kan vara individuella, relationella eller samhällsbaserade. För att effektivt bekämpa problemet är det viktigt att förstå dessa faktorer och hur de påverkar både offret och förövaren.

Individuella faktorer

Individuella faktorer spelar en stor roll i att förstå varför vissa människor är mer benägna att använda våld i nära relationer. Sådana faktorer kan inkludera:

 • Uppväxt och barndomserfarenheter: Personer som har bevittnat eller upplevt våld i hemmet som barn löper en större risk att bli förövare eller offer för våld i nära relationer som vuxna.
 • Tidigare erfarenheter av våld: Personer som har utsatts för våld i tidigare relationer eller har en historia av att utöva våld kan vara mer benägna att upprepa dessa mönster i framtida relationer.
 • Psykisk hälsa: Faktorer som låg självkänsla, depression, ångest och aggressionsproblem kan bidra till våldsamt beteende i nära relationer.

Relationella faktorer

Faktorer inom själva relationen kan också bidra till att skapa en miljö där våld kan uppstå. Några av dessa faktorer inkluderar:

 • Maktobalans: Relationer där en part dominerar över den andra, antingen genom fysisk styrka, ekonomisk kontroll eller social status, kan öka risken för våld.
 • Ekonomisk beroendeställning: En person som är ekonomiskt beroende av sin partner kan vara mer sårbar för våld, eftersom de kan känna att de inte har något annat val än att stanna i relationen.
 • Kommunikationsproblem: Brister i kommunikation och konfliktlösning kan leda till frustration och våld i nära relationer.

Samhällsfaktorer

Samhällsfaktorer spelar också en viktig roll i att förstå och bekämpa brott i nära relation. Dessa inkluderar:

 • Normer: Kulturella och sociala normer som förstärker stereotypa könsroller och maktobalanser mellan män och kvinnor kan bidra till acceptansen av våld i nära relationer.
 • Lagar och rättsväsendets hantering: Svagheter i lagstiftningen och bristande resurser för att hantera våld i nära relationer kan göra det svårare för offren att få hjälp och skydd. Det kan också göra det mindre troligt att förövare blir straffade och avskräckta från att fortsätta sitt våldsamma beteende.
 • Utbildning och medvetenhet: Bristande kunskap och medvetenhet om brott i nära relationer kan göra det svårare för både offer och omgivningen att känna igen och reagera på våldet.

Att förbättra stödet för individer som drabbas av våld i nära relationer kan innebära att erbjuda säkra boenden, tillgång till rådgivning och terapi, samt stöd inom områden som ekonomi, utbildning och arbetsmarknad. Dessutom kan förebyggande insatser, som skolprogram och informationskampanjer, bidra till att förändra attityder och beteenden kopplade till våld i nära relationer.

Konsekvenser för offren

Brott i nära relation påverkar inte bara den fysiska säkerheten för offret, utan kan även ha långtgående konsekvenser för deras mentala, emotionella, sociala och ekonomiska välbefinnande.

Fysiska och psykiska hälsokonsekvenser

Våld i nära relationer kan orsaka både akuta och långsiktiga fysiska skador, såsom blåmärken, frakturer och ibland allvarligare skador som kan leda till bestående funktionsnedsättningar eller dödsfall. Utöver de fysiska skadorna kan offren uppleva en rad psykiska hälsokonsekvenser, inklusive:

 • Ångest och depression
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • Sömnlöshet och mardrömmar
 • Självskadebeteende och suicidtankar

Sociala och ekonomiska konsekvenser

Våld i nära relationer kan leda till att offret blir isolerat från vänner och familj, vilket i sin tur kan göra det svårare att söka hjälp och stöd. Ekonomiskt våld och beroendeställning kan göra det svårt för offret att lämna den våldsamma relationen och skapa en självständig och trygg tillvaro. Dessutom kan våldsutsatta personer uppleva problem på arbetsmarknaden, såsom förlorade inkomster, sjukfrånvaro och minskad arbetsförmåga.

Effekter på barn och familj

Barn som växer upp i hushåll där våld i nära relation förekommer är särskilt sårbara. De kan både bevittna våldet direkt och indirekt uppleva dess konsekvenser. Barn som utsätts för våld i hemmet kan drabbas av en rad problem, såsom:

 • Emotionella och beteendemässiga problem
 • Svårigheter i skolan och inlärningsproblem
 • Ökad risk att själva bli utsatta för eller utöva våld i framtida relationer

För att minska de negativa konsekvenserna för offren och deras familjer är det viktigt att erbjuda stöd och hjälp på olika områden, såsom terapi, rådgivning, säkra boenden och ekonomiskt stöd.

Stöd och hjälp

Att söka stöd och hjälp är ett viktigt steg för offren att ta sig ur våldsamma situationer och påbörja återhämtningsprocessen. Det finns flera resurser och organisationer som kan hjälpa offren att hantera de fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska konsekvenserna av våld i nära relationer.

Rättsligt skydd och anmälan

Att anmäla brott i nära relationer till polisen kan vara en viktig del av att skydda sig själv och sina barn samt att säkerställa att förövaren ställs inför rätta. Det finns även rättsliga skyddsåtgärder som kan vidtas, såsom kontaktförbud och besöksförbud, vilket kan förhindra förövaren från att närma sig offret och deras familj.

Hjälporganisationer och stödgrupper

Det finns många organisationer och stödgrupper som kan erbjuda hjälp och rådgivning till personer som utsätts för våld i nära relationer. Dessa organisationer kan erbjuda:

 • Krisrådgivning och stöd: Hjälp via telefon eller online för att prata med någon som förstår situationen och kan erbjuda råd och information om hur man kan söka hjälp och skydd.
 • Skyddat boende: Tillfälligt boende för personer som behöver fly från våldsamma situationer, där de kan få skydd och stöd för sig själva och sina barn.
 • Juridisk hjälp: Rådgivning och hjälp med att navigera rättsväsendet, inklusive att ansöka om kontaktförbud och besöksförbud samt att förbereda sig för rättegång.
 • Terapi och stödgrupper: Individuell och gruppsterapi som kan hjälpa offren att bearbeta sina erfarenheter och utveckla strategier för att hantera konsekvenserna av våldet.
 • Ekonomiskt stöd: Hjälp med att söka ekonomiskt bistånd, såsom socialbidrag och bostadsbidrag, samt rådgivning kring budgetering och skuldsanering.

För att hitta lokala organisationer och stödgrupper kan man kontakta kommunen, söka på internet eller fråga någon man litar på, såsom en läkare, sjuksköterska eller terapeut.

Att söka hjälp och stöd är en viktig del av att ta sig ur en våldsam situation och återuppbygga sitt liv.

Referenser

 1. Nationell befolkningsundersökning om våld och hälsa. Uppsala Universitet. Tillgänglig: https://www.nck.uu.se/forskning-och-utredning/vald-och-halsa/

 2. Brottsförebyggande rådet (Brå) (2020). Brott i nära relationer bland unga. Stockholm: Brå. Tillgänglig: https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2018-06-15-brott-i-nara-relationer-bland-unga.html

 3. World Health Organization (WHO) (2013). Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. Genève: WHO. Tillgänglig: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf

Varukorg