Bedrägerier i Sverige: Risker, konsekvenser och skydd

Bedrägerier i Sverige: Risker, konsekvenser och skydd

2023-04-13

En av de mest utbredda och skadliga typerna av brott i dagens samhälle – vi pratar om bedrägerier. I denna artikel kommer vi att utforska definitionen av bedrägeri, de allmänna typerna av bedrägeri samt olika lagar som reglerar detta brott.

Vad är bedrägeri?

Bedrägeri är en form av brott där en person avsiktligt vilseleder en annan person, vanligtvis för att erhålla ekonomisk vinning. Det kan innebära att man utnyttjar en annan persons förtroende eller utnyttjar en maktobalans för att uppnå egna syften. Bedrägeri kan drabba enskilda individer, företag, organisationer och även samhället i stort.

Allmänna typer av bedrägeri

Bedrägeri genom förfalskning och förfalskade dokument

Förfalskning innebär att skapa eller ändra dokument, signaturer eller andra objekt för att ge dem ett falskt intryck av äkthet. Detta kan omfatta att förfalska konstverk, legala dokument, pengar eller identitetshandlingar.

Internetbedrägeri och nätfiske

Internetbedrägeri innefattar brott där gärningsmannen använder internet för att vilseleda offer och utnyttja dem ekonomiskt. Nätfiske, eller "phishing", är en typ av internetbedrägeri där bedragaren försöker lura offret att avslöja känslig information, såsom lösenord och kreditkortsuppgifter, genom att utge sig för att vara en betrodd part.

Identitetsstöld och identitetsbedrägeri

Identitetsstöld innebär att någon obehörigt samlar in och använder en annan persons personliga uppgifter för att utföra bedrägliga handlingar i offrets namn, såsom att teckna lån eller utföra brottsliga handlingar.

Ekonomiska bedrägerier och investeringsbedrägeri

Ekonomiska bedrägerier innefattar en rad bedrägliga handlingar som syftar till att lura investerare, såsom att erbjuda falska investeringsmöjligheter, insiderhandel och manipulering av finansiella rapporter.

Lagar som reglerar bedrägeri

Brottsbalken

I Sverige regleras bedrägeri och relaterade brott genom Brottsbalken. Enligt 9 kap. 1 § BrB, begås bedrägeri när någon genom vilseledande handling förmår annan att lämna eller utlova en otillbörlig förmån, om gärningen medför skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är.

Hårdare straff för grovt bedrägeri

Grovt bedrägeri är en allvarligare form av bedrägeri som kan leda till hårdare straff enligt 9 kap. 3 § BrB. För att ett bedrägeri ska anses som grovt, måste det uppfylla vissa kriterier, såsom att det innebär särskilt stort värde, användande av falsk eller förfalskad handling, eller att gärningen är en del av en brottslighet som bedrivs systematiskt eller i större omfattning.

Bedrägerirelaterade brott

Utöver bedrägeri reglerar Brottsbalken även andra relaterade brott, såsom förfalskning (15 kap. BrB), urkundsförfalskning (14 kap. BrB), bedrägligt beteende (11 kap. BrB) och penningtvätt (9 kap. 6 § BrB). Dessa brott har likheter med bedrägeri och kan i vissa fall vara en del av en större bedrägerihärva.

Internationella lagar och regleringar

Bedrägeri är inte begränsat inom Sverige, utan kan också involvera internationella brottslingar och gränsöverskridande brott. Därför är det viktigt med internationella samarbeten och överenskommelser mellan länder för att bekämpa bedrägerier effektivt.

Sverige är medlem i internationella organisationer såsom Europol och Interpol, vilka bistår med att bekämpa och förhindra bedrägeri och andra brott på internationell nivå.

Bedrägeriets omfattning & påverkan

Bedrägeri är inte bara en fråga om enskilda offer – det påverkar samhället och ekonomin i stort.

Under de senaste åren har bedrägeribrotten ökat i Sverige, vilket kan kopplas till den digitala utvecklingen och ökningen av onlinebaserade transaktioner. Brå (Brottsförebyggande rådet) rapporterar att antalet anmälda bedrägeribrott fortsätter att stiga.

Internetbedrägerier och bedrägerier relaterade till betal- och kreditkort utgör en stor del av de anmälda bedrägeribrotten i Sverige. Andra vanliga typer av bedrägerier inkluderar identitetsstöld, försäkringsbedrägeri och bedrägligt beteende i affärstransaktioner.

Samhällspåverkan

Bedrägerier underminerar förtroendet för samhällets institutioner, finansiella system och affärsverksamheter. Detta kan leda till minskad tillit mellan människor vilket i det långa loppet kan påverka den ekonomiska tillväxten och sociala sammanhållningen.

Ekonomisk påverkan på individer och företag

Direkta & indirekta förluster

Bedrägerioffer kan drabbas av betydande ekonomiska förluster beroende på bedrägeriets omfattning och art. Dessa förluster kan vara svåra att återhämta och kan få långvariga konsekvenser för offrets ekonomiska situation.

Bedrägerier kan också leda till indirekta förluster såsom förlorade affärsmöjligheter, skadat rykte och minskad kundtillit för företag. Detta kan i sin tur leda till minskad lönsamhet och tillväxt.

Förebyggande arbete är bra, men innebär kostnader

Individer och företag måste oftast investera i åtgärder för att skydda sig mot bedrägerier, såsom säkerhets- och övervakningssystem, försäkringar och utbildning av anställda. Dessa kostnader kan vara betydande men är nödvändiga för att minska riskerna för bedrägeri.

Vanliga typer av bedrägerier

Bedrägerier kan ta många former och bedragare använder olika metoder för att lura sina offer. I det här avsnittet kommer vi att gå igenom några av de vanligaste typerna av bedrägerier och hur de i regel fungerar.

Förfalskade konstverk och antikviteter

Bedragare kan förfalska konstverk, antikviteter och andra värdefulla objekt för att sälja dem till intet ont anande köpare. Kopior av kända konstverk eller manipulering av äkta föremål för att öka deras värde är vanliga scenarion inom denna typ av bedrägeri.

Förfalskade dokument och signaturer

Förfalskade dokument, såsom pass, körkort och ägandebevis, kan användas för att begå bedrägerier. Det kan innebära att man skapar falska identiteter eller att man försöker sälja varor eller tjänster som man inte äger.

Nätfiske (phishing)

Nätfiske innebär att bedragaren skickar e-postmeddelanden eller andra meddelanden som utger sig för att vara från en betrodd part, såsom en bank eller en myndighet, för att lura offret att avslöja känslig information, såsom lösenord och kreditkortsuppgifter.

Auktions- och shoppingbedrägerier

Bedragare kan använda auktionsplatser och nätbutiker för att sälja varor som inte finns eller är av låg kvalitet. De kan också använda stulna kreditkortsuppgifter för att göra inköp online.

Personuppgiftsbedrägeri

Bedragare kan samla in personuppgifter från offer, antingen genom nätfiske, skimming eller genom att stjäla fysiska dokument, och använda dessa uppgifter för att utföra bedrägliga handlingar i offrets namn, såsom att ansöka om lån eller krediter.

Ponzi- och pyramidspel

Ponzi- och pyramidspel är bedrägliga investeringssystem som lovar höga avkastningar genom att använda pengar från nya investerare för att betala ut vinster till tidigare investerare. Dessa system kollapsar ofta när det inte längre finns tillräckligt med nya investerare för att finansiera utbetalningarna.

Kortkopiering (skimming)

Bedragare kan använda särskilda enheter, så kallade skimmers, för att kopiera informationen från ett kreditkorts magnetremsa när det används i en betalterminal. Denna information kan sedan användas för att skapa en klonad kopia av kortet och utföra obehöriga transaktioner i offrets namn.

Försäkringsbedrägeri

Försäkringsbedrägeri innebär att man lämnar falska eller vilseledande uppgifter till ett försäkringsbolag i syfte att få ut ersättning eller förmåner man inte är berättigad till. Exempel på detta kan vara att överdriva värdet av stulna föremål, iscensätta en olycka eller att fejka en sjukdom.

Bidragsbedrägeri

Bidragsbedrägeri innebär att man lämnar falska eller vilseledande uppgifter till myndigheter för att få ut bidrag eller stöd man inte är berättigad till. Det kan innebära att man överdriver sina ekonomiska behov, använder en falsk identitet eller att man inte redovisar förändringar i sin situation som skulle påverka rätten till stöd.

Dejtingbedrägerier

Dejtingbedrägerier innebär att bedragaren utger sig för att vara intresserad av en kärleksrelation med offret, ofta via dejtingsidor eller sociala medier. Målet är att vinna offrets förtroende och sedan be om pengar, antingen genom att påstå att man behöver hjälp med en nödsituation eller genom att lova att träffas personligen om offret betalar för resa och boende.

Äktenskapsbedrägerier

Äktenskapsbedrägerier är när en person ingår äktenskap med någon i syfte att exempelvis få ekonomiska förmåner eller ett uppehållstillstånd, utan att ha några känslor för sin partner. Det kan också innebära att man utnyttjar sin partner ekonomiskt genom att kräva pengar för att underhålla släktingar eller investera i påstådda affärsprojekt.

Sårbara grupper och riskfaktorer

Vissa grupper är mer sårbara för bedrägerier än andra på grund av ålder, erfarenhet eller situation.

Äldre personer

Äldre personer kan vara mer benägna att lita på andra och kan därför bli mål för bedragare som utnyttjar deras godtrogenhet. Detta kan ske genom att man utger sig för att vara en vän, familjemedlem eller någon från en auktoritär institution.

Äldre personer som inte är vana vid att använda internet och digital teknik kan vara mer sårbara för nätfiske, falska webbplatser och andra former av online-bedrägerier.

Unga och utsatta personer

Unga personer, särskilt de som är nya på arbetsmarknaden eller som nyligen har börjat använda finansiella tjänster, kan vara mer sårbara för bedrägerier på grund av bristande erfarenhet och kunskap om hur man skyddar sig mot bedrägliga metoder.

Unga personer är ofta aktiva på sociala medier, vilket kan göra dem mer utsatta för bedrägerier som utnyttjar personlig information eller falska vänförfrågningar för att vinna deras förtroende.

Småföretag och entreprenörer

Småföretag och entreprenörer kan ha begränsade resurser för att investera i säkerhet och bedrägeriskydd vilket gör dem mer sårbara för bedrägerier som riktar sig mot deras affärsverksamhet.

Entreprenörer kan i ett tidigt företagarskede vara mer benägna att ta risker och söka efter nya möjligheter vilket också kan göra dem mer mottagliga för investeringsbedrägerier och andra former av ekonomiska bedrägerier.

Personer med begränsad digital kunskap

Personer med begränsad digital kunskap kan ha svårare att känna igen och skydda sig mot nätfiske, falska webbplatser och andra online-bedrägerier. De kanske inte är medvetna om säkerhetsåtgärder, såsom att uppdatera programvara, använda starka lösenord och vara försiktiga med att klicka på okända länkar i e-postmeddelanden.

Förebyggande och skydd mot bedrägeri

För att effektivt skydda oss själva och andra från bedrägerier är det viktigt att vi vidtar förebyggande åtgärder och utbildar oss om hur man identifierar och rapporterar misstänkta bedrägerier.

Utbildning och medvetenhet

Myndigheter, organisationer och företag kan samarbeta för att skapa informationskampanjer som ökar medvetenheten om bedrägerier och hur man undviker att bli ett offer.

Att införa utbildningsprogram i skolor och arbetsplatser kan hjälpa människor att lära sig hur man skyddar sig mot bedrägerier och bedrägeriförsök.

Säkerhetstips för online-beteenden

Använd starka och unika lösenord för varje konto och tjänst. Det kan göra det svårare för bedragare att få obehörig åtkomst till personlig och finansiell information.

Undvik att klicka på okända länkar och bilagor i e-postmeddelanden, på sociala medier och på webbplatser för att minimera risken för att utsättas för nätfiske och skadlig programvara.

Aktivera tvåfaktorsautentisering

Använd tvåfaktorsautentisering (2FA) för att ytterligare skydda dina onlinekonton och göra det svårare för bedragare att få åtkomst till dem.

Övervaka bank- och kreditkortstransaktioner

Regelbundet övervaka dina bank- och kreditkortstransaktioner för att snabbt upptäcka obehöriga aktiviteter och rapportera dem till din bank eller kortutgivare.

Anmäl misstänkt bedrägeri och bedrägeriförsök

Om du misstänker att du har blivit utsatt för bedrägeri eller ett bedrägeriförsök är det viktigt att rapportera händelsen till polisen så att de kan utreda och vidta åtgärder mot bedragaren.

Dela information om misstänkta bedrägerier och bedrägeriförsök med vänner, familj och kollegor för att öka medvetenheten och hjälpa andra att undvika att bli offer.

Åtgärder och konsekvenser

När bedrägerier inträffar är det viktigt att det finns åtgärder på plats för att utreda och hantera situationen. I detta avsnitt kommer vi att se över polisens roll i bedrägeriutredningar, rättsliga konsekvenser för bedragare samt möjligheterna till återbetalning och stöd för offren.

Polisens roll i bedrägeriutredningar

När ett bedrägeri anmäls till polisen är det deras ansvar att inleda en utredning för att samla bevis och identifiera den eller de misstänkta gärningspersonerna.

Polisen kan samarbeta med andra myndigheter och organisationer, både nationellt och internationellt, för att utreda och bekämpa bedrägerier som involverar flera länder eller jurisdiktioner.

Rättsliga konsekvenser för bedragare

Bedragare som döms för bedrägeri kan ställas inför straffrättsliga påföljder såsom böter, fängelsestraff eller samhällstjänst, beroende på brottets allvar och omständigheterna kring fallet.

Bedragare kan också ställas inför civilrättsliga konsekvenser som att betala skadestånd till offren för deras handlingar.

Återbetalning och skadestånd för offer

I vissa fall kan offren för bedrägeri ha rätt att få tillbaka de pengar de förlorat från bedragaren, antingen genom ett domstolsbeslut eller genom en överenskommelse mellan parterna.

Offren för bedrägeri kan också ha rätt att begära skadestånd för de skador och det lidande de har drabbats av som en följd av bedrägeriet såsom förlorade inkomster eller emotionell stress.

Digitaliseringen är bedragarens bästa verktyg idag

I takt med att teknologin och samhället förändras kommer även bedrägerier att utvecklas och anpassa sig till nya förutsättningar. Detta gäller inte minst med den snabba digitaliseringen vi ser idag. Den digitala eran har gett bedragare möjlighet att utföra brott med mindre risk att bli spårad och ertappad.

Med ökad användning av artificiell intelligens och maskininlärning kan bedragare skapa mer sofistikerade bedrägerier. Detta skulle kunna innebära generering av falska bilder, videor och texter som är svåra att skilja från äkta material och som kan användas för exempelvis utpressning.

Samhället har ett stort ansvar i att säkerställa att rätt verktyg finns för att bekämpa den typ av bedrägeribrott som artificiella intelligenser skulle kunna vara med och utföra (utan dess vetskap).

Varukorg