Villkorlig frigivning: En bro bort från frihet

Villkorlig frigivning: En bro bort från frihet

2023-08-29

Villkorlig frigivning är ett begrepp som ofta nämns i sammanhang med brottslingars återanpassning till samhället. Men vad innebär det egentligen, och vilka är förutsättningarna? Låt oss noggrant granska ämnet för att verkligen förstå den här sidan av rättsväsendet.

 

1. Vad är villkorlig frigivning?

Villkorlig frigivning är när en person som dömts till fängelse släpps ut innan hela strafftiden har avtjänats. Syftet med detta är att underlätta återanpassningen till samhället. Men detta sker inte utan villkor – därav namnet. De villkor som ställs upp syftar till att förhindra återfall i brott.

 

2. Vilka är förutsättningarna?

För att en intagen ska kunna komma i fråga för villkorlig frigivning finns det vissa kriterier som måste uppfyllas:

 • Tid i fängelse: I Sverige kan en person som dömts till ett fängelsestraff bli villkorligt frigiven efter att ha avtjänat två tredjedelar av sitt straff, men aldrig tidigare än efter att ha avtjänat hälften av det.

 • Brottets art: Allvarliga brott kan leda till att villkorlig frigivning inte beviljas, även om två tredjedelar av strafftiden har avtjänats.

 • Uppförande i fängelset: En god uppförandekod inom fängelset och en vilja att återanpassa sig till samhället kan öka chansen för villkorlig frigivning.

 

3. Villkor kopplade till frigivningen

När en person villkorligt frigivs kan det finnas specifika krav eller villkor som personen måste följa. Dessa kan inkludera:

 • Kontroll: Ofta krävs det att den villkorligt frigivna personen regelbundet rapporterar till en övervakare.

 • Behandlingsprogram: Om brottet är relaterat till exempelvis drogmissbruk kan det krävas att personen deltar i ett behandlingsprogram.

 • Begränsningar: Det kan finnas begränsningar gällande var personen får befinna sig och vilka han eller hon får träffa.

Om dessa villkor bryts kan personen återigen hamna i fängelse för att avtjäna resten av sitt straff.

 

4. Fördelar med villkorlig frigivning

Att tillåta villkorlig frigivning har flera fördelar:

 • Återanpassning: Den gradvisa återanpassningen underlättar för individen att hitta sin plats i samhället igen.

 • Ekonomisk aspekt: Det är kostsamt att hålla personer i fängelse. Med villkorlig frigivning kan samhällets resurser användas mer effektivt.

 • Motivation: Möjligheten till villkorlig frigivning kan fungera som en motivation för god uppförandekod inom fängelset.

 

5. Kritik mot systemet för villkorlig frigivning:

Liksom med de flesta system finns det kritik. Kritiker hävdar ibland att:

 • Återfall i brott: Det finns oro för att individer släpps ut för tidigt, innan full rehabilitering, vilket kan leda till att de begår nya brott.

 • Samhällets säkerhet: Ett tidigt frisläppande kan potentiellt äventyra säkerheten för samhällets medlemmar och minska allmänhetens förtroende för rättssystemet.

 • Uppfattning om "rabatt" på straff: Systemet kan ge intrycket att brottslingar inte behöver avtjäna hela sitt straff, vilket kan ses som en lindring av konsekvenserna för deras handlingar.

 • Rättviseperspektiv: Det finns en allmän uppfattning om att brottslingar bör uppleva fulla konsekvenser av sina handlingar, och villkorlig frigivning kan ifrågasätta detta perspektiv.

 

Villkorlig frigivning är ett komplicerat men viktigt system inom rättsväsendet. Det erbjuder en balans mellan att ge individer en andra chans och att skydda samhället. Om vi kan förstå systemets fördelar, kritik och funktion kan vi då alla bidra till en konstruktiv diskussion om hur vi bäst rehabiliterar och återanpassar de som har felat. Och i slutändan, det handlar om att bygga en säkrare och mer medkännande framtid för alla.

Varukorg