Allt om Bandidos MC i Sverige

Allt om Bandidos MC i Sverige

2023-12-26

De kriminella motorcykelgängen kom till Sverige på allvar i början på 1990-talet och sedan dess har polismyndigheterna i Sverige inhämtat information kring fenomenet. Denna rapport utgör en öppen version av polisens samlade kunskaper om organisationen Bandidos MC. Rapporten bygger på internationell och nationell kunskapsinhämtning från bland annat Europol, samt erfarenheter från brottsutredningar som genomförts mot Bandidosmiljön. Rapportens innehåll har kontrollerats av expertis från Sverige, Norge, Danmark och Finland - experter som anses ha god kunskap om grupperingen och miljön. Rapporten baseras också på Bandidos egen produkt "Bible of Bandidos" från 2014 samt deras senaste regelbok "Statues of Bandidos MC Federation Europe" från 2017, som bland annat beskriver Bandidos nya organisation samt de regler som finns för den enskilde medlemmen. 

 

De kriminella motorcykelgängen benämns även 1-procentsklubbar.
Uttrycket relaterar till ett bråk i Hollister, Kalifornien 1947 mellan
Boozefighters MC och Pist of Bastards MC (Föregångare till Hells Angels MC).
American Motorcyclist Association (AMA) sägs med anledning av händelsen     
ha uttalat att 99 procent av deras medlemmar är laglydiga medborgare och att
endast en procent är laglösa, så kallade outlaws. Detta födde begreppen
Outlaw Motorcycle Clubs och "en-procentare" (1 %). Till 1-procentsklubbarna
räknas bland andra Hells Angels MC, Bandidos MC, Rebels MC, Satudarah MC,
Outlaws MC, No Surrender MC, Rock Machine MC, Vagos MC och Mongols MC.
Detta synliggörs genom 1%-märken som ofta pryder deras västar.

 

De så kallade 1-procentsgängen ingår i vad polisen kallar självmarkerande gäng. Med självmarkerande menas att individerna använder kända attribut såsom västar, tröjor eller tatueringar för att identifiera sig och för att stärka grupptillhörigheten. Symbolen eller namnet uttrycker den kriminella verksamheten och gruppens förmåga att använda våld, och laddas med ryktet om gruppens farlighet. Detta kan sedan användas i samband med kriminella handlingar. Skillnaden mellan de självmarkerande gängen, som är att betrakta som internationella/nationella, och de regionala/lokala kriminella nätverken är att de sistnämnda ofta är baserade i en specifik förort eller på en enskild ort och utför brottsligheten inom denna. De har vanligtvis en stor påverkan på brottsligheten i lokalsamhället. För flera individer är ett deltagande i dessa ofta löst sammansatta nätverk ett delsteg in i de nationellt verksamma grupperingarna. De flesta 1-procentsgäng har stöd- och under grupperingar på de orter där klubben är representerad. Dessa personer är ofta brottsaktiva och måna om att visa för klubbarna att de är värdiga att bli medlemmar i moderorganisationen. Utöver under grupperingar finns det ofta personer som fungerar som ekonomiska motorer för verksamheten. De är inte medlemmar, utan återfinns ofta i olika företagssammanhang.


Bandidos MC har, i likhet med andra I-procentsgrupperingar, ett intresse av att bygga upp och vidmakthålla ett grundmurat rykte om att vara starka, beslutsföra och våldsbenägna. Bandidos MC i Sverige har sedan lång tid tillbaka ett våldskapital de byggt upp genom olika våldshandlingar, ett kapital som de genom fortsatta gärningar upprätthåller och förvaltar. Vålds- och skrämselkapitalet är viktigt i konkurrensen mot andra 1 -procentsgrupperingar, gentemot annan organiserad brottslighet, lokala kriminella nätverk eller personer som står utanför den kriminella världen. Omgivningens vetskap om gruppering arnas våldskapital leder till att dessa inte behöver ta till våld vid exempelvis indrivningar, utpressningar, otillåten påverkan eller påverkan av vittnen och brottsoffer i domstolsförhandlingar. Enligt studier från Brottsförebyggande rådet har det fullbordade dödliga våldet totalt sett minskat sedan början av 1990-talet. Däremot har det skett en ökning av fall med koppling till kriminella konflikter samt dödligt våld i offentlig miljö. En annan ökning är att fler dödliga våldsbrott sker med illegala skjut vapen. Detta förklarar Brottsförebyggande rådet med att förekomsten av illegala vapen ökat, liksom
skjutvapensvåldet inom de kriminella kretsarna som delvis utgörs av självmarkerande gäng. Förekomsten av sådana grupperingar anses öka risken för skjutvapenvåld eftersom konfliktytorna blir större. 

 

Allmänt om Bandidos MC

Bandidos MC:s färger är rött och gult och kallas i sfären för "Red & Gold". Organisationens symbol är den så kallade "The fat Mexican". Det är en kort och tjock mexikan med en stor gul och röd sombrero och han bär en machete och en pistol. En av de viktigaste grundpelarna är att alla fullvärdiga medlemmar och kandidater i Bandidos-sfären måste ha en Harley Davidson-motorcykel tillgänglig. Om motorcykeln inte fungerar eller av andra anledningar inte kan köras fär individen inte använda klubb kläder, klubbemblem eller andra accessoarer. För klubbarna i Europa startar motorcykelsäsongen
I april och slutar den 30 september. Bandidos MC är en internationell motorcykelklubb som grundades i mars 1966 i Texas av Donald Eugene "Mother" Chambers. Grundaren var en avmönstrad soldat som deltagit i Vietnamkriget.9 Organisationens struktur liknar den som Hells Angels MC använder sig av. Bandidos MC är ett av de största kriminella mc-gängen i världen. Bandidos MC expanderade snabbt, huvudsakligen i de sydöstliga delstaterna i USA, för att sedan etablera sig även utanför USA:s gränser. I början av 1980- talet etablerade organisationen sig i Australien och i slutet av 1980-talet bildades Europas första avdelning i Marseilles, Frankrike. I början av 1990-talet etablerade sig organisationen i Danmark för att sedan 1994 även etablera sig i Helsingborg, Sverige. Det har skett en kraftig ökning av avdelningar i Europa. Under 2006 fanns det 72 avdelningar, 2013
fanns det 152 och fram till 2017 uppräknades antalet avdelningar till ca 190 stycken 1°. I USA har man
sett samma uppgående trend och där finns det 133 avdelningar. Sammantaget finns det ungefär 3 000 medlemmar i Europa. Dessutom finns det undergrupperingar och supportergrupper, vilket sannolikt ger en betydligt större numerär. Den ungefärliga totala summan avdelningar i världen uppgår till 350.

Hells Angels MC var det första av de internationella 1 -procentsgängen som etablerade sig i Norden. När Bandidos MC under 1994 gjorde detsamma uppstod en konflikt. Under 1994 anfölls Helsingborgs -grupperingen Morbids, som just utsetts till hangaround till Bandidos MC. En våldsam konflikt mellan svenska
Hells Angels MC och Bandidos MC startade och kom att sprida sig över Norden. Konflikten kom senare att kallas "det nordiska mc-kriget". Sverige var tillsammans med Danmark och Norge centrum för våldsamheterna. Under konflikten dödades 11 individer inom gängmiljön och 2 utomstående (tredje man). Ett flertal av våldshandlingama utfördes på ett sådant sätt att utomstående utsattes för livsfara. Utöver dödsfallen skadades 96 personer allvarligt och 74 ärenden om försök till mord utreddes. Sannolikt finns det ett mörkertal avseende våldsbrotten eftersom anmälningsbenägenheten får anses som låg inom gängmiljön. Konflikten upphörde under 1997 och ett fredsavtal upprättades samma år. Avtalet undertecknades av respektive grupperings ledare och de visade upp sig gemensamt inför media den 25 september 1997. Två punkter i detta avtal skulle visa sig vara av särskild vikt under de kommande åren. Det ena var att inte någon av de båda organisationerna skulle få fortsätta att expandera. Detta innebar att man till en början skapade undergrupperingar och supportor organisationer istället. Denna avtalspunkt fallerade relativt snabbt och expansionen fortsatte vidare genom startande av nya avdelningar i form av Bandidos- och Hells Angels-avdelningar. Den andra punkten var att inga andra internationella 1-procentsgäng skulle tillåtas i Norden, vilket lett till att Bandidos MC och Hells Angels MC samverkat mot andra gäng. I Sverige anses den till vissa delar gälla även i dag. Bandidos MC och Hells Angels MC har samverkat kring försök att ta bort konkurrerande 1-procentsklubbar, exempelvis Outlaws MC, vilket har inneburit aktiviteter som våldsanvändning. Det är känt att regelbundna möten och konflikthantering sker via dialog mellan Bandidos MC och Hells Angels MC

Varumärket

Bandidos MC lever till stor del på sitt varumärke genom rykte om våldskapital men också genom en romantisering av 1-procentskulturen via exempelvis kärleken till motorcykelmärket Harley-Davidsson. Organisationen har i Europa bland annat varumärkesskyddat figurmärket "Bandidos 1% MC". Alla kläder och attribut med Bandidos MC:s logotyp måste godkännas av den högsta ledningen innan tillverkning. ​​​​​

 

 

Bandidos Internationellt


Organisationen inom Bandidos MC delas in i fem olika nationer i världen, som i muntligt tal benämns "Bandido Nations". Nationerna är knutna till kontinenterna och heter:
• Europe
• North-America
• Central and South America
• Oceania (Australien, Nya Zeeland)
• Asia

Bandidos MC finns representerade i 31 länder: Australien, Belgien, Brunei, Costa Rica, Danmark, England, Estland, Finland, Frankrike, Filippinerna, Förenade Arabemiraten, Grekland, Indonesien, Italien, Irland, Malaysia, Kazakstan, Nya Zeeland, Norge, Japan, Panama, Paraguay, Ryssland, Serbien, Singapore, Spanien, Sverige, Thailand, Tyskland, Ukraina och USA.14 De 5 nationerna är hierarkiskt uppdelade där ledarskikten, som kallas "Nationalen", ser ut på samma sätt som i en vanlig Bandidosavdelning, d.v.s. en strikt användning av officerstitlar. Den europ e iska nationen som också kallas Federation Europe har ett regelverk som kallas Statues of Band idos MC Federation Europe. Denna regelbok innehåller så kallade bylaws15, vilket fungerar som styrdokument för Bandidos MC som organisation samt för dess medlemmar. Högst upp i Nationalen verkar en så kallad National President (El Presidente). En National President väljs för en period om fyra år och det finns ingen uttalad gräns för hur många perioder samma person kan inneha titeln. Under National President finns flera officerare, ibland flera med samma gradbeteckning. Dessa bildar stöd åt National President samt deltar i diskussioner och beslutsfattanden rörande Bandidos MC inom sin respektive federation och region. Alla funktioner i Nationalen skrivs ut på spanska
och funktionen står på ryggtavlan på personens väst. Bandidos MC Federation Europe består av nio underliggande regionala federationer:
• Western South
• Central South
• Central East
• East Central
• West Central
• South Central
• Southern Scandinavia
• Northern Scandinavia (inkl. Ryssland)
• Central Scandinavia
I "Central Scandinavia" ingår Sverige, Norge, Serbien och sedan i år även Bulgarien. Varje regional federation har sin Vice President som utgör den högsta positionen på regional/nationell nivå. Dessa Vice Presidents ingår sedan i Bandidos MC Federation Europe och verkar under National President. 

Bandidos lokala avdelningar styrs av de regelverk18 som upprättats av Nationalen i tillhörande federation samt av Sverigepresidenten. Regelverken finns i Bandidos senaste regelbok "Statues ofthe Bandidos MC Federation Europe". Bandidos Sverigepresident är idag tillika vicepresident i Nationalen.

Det är klarlagt att organisationen i Sverige toppstyrs på detta sätt men det är okänt om exakt samma förhållande råder i övriga Europa. Varje avdelning har officerare som i sin tur styr den lokala avdelningen. En avdelning benämns även internationellt som "chapter" eller "charter". Det krävs minst fem medlemmar för att få vara en avdelning. Om man av någon anledning blir färre, blir avdelningen "fryst" (pausad), nedlagd eller förstärkt med medlemmar från andra avdelningar eller via särskilda funktioner . Genom förundersökningar är det klarlagt att Bandidos i Sverige styrs genom ett fåtal tongivande personer och funktioner. Högst upp i hierarkin befinner sig Sverigepresidenten som genom sin position styr Bandidos MC och
dess supporter-och undergrupperingar. Till sin hjälp har han vissa andra funktioner: National sargento de armas och
National el secretario samt vissa nomader.
Det finns starka indikationer om att vissa av ovanstående funktioner beordrat medlemmar att infinna sig i
konfliktområden både nationellt och internationellt men även att utföra våldsliknande uppdrag mot
 konkurrerande avdelningar.I Sverige finns det några personer som innehar titeln National sargento de armas.
De har en viktig funktion och ansvarar enligt Europols "expect no mercy"-rapport för att bevara den interna och externa disciplinen samt

 

 

Regelverk och påföljder


Bandidos MC har liksom sina undergrupperingar och supportergrupper en egen regelbok att förhålla sig till. Det är dels regler som den europeiska federationen ställt ut genom sin regelbok, dels kompletterande lokala regler som reglerar exempelvis hur man ska förhålla sig till andra medlemmar och på vilket sätt man får prata med rättsväsendet. Avsteg från reglerna kan rendera i uteslutning eller degradering. Blir man degraderad som medlem så blir man det alltid till prospect. Tiden för detta varierar men brukar vara tre-nio månader. Efter detta blir man medlem igen och hoppar således över probationary perioden. Är man prospect och blir degraderad blir man en hangaround. Beslutet om förändringar i status måste godkännas av två sergeant at arms. 

Utveckling och rekrytering

Bandidos MC Sverige expanderar kontinuerligt
genom egna Bandidos MC-avdelningar och genom
att starta undergrupperingar och supporterorganisationer.
Exempel på dessa är Chicanos MC och
Support Team X. Både undergrupperingar och
supporterorganisationer öppnas och stängs relativt
frekvent samt byter vid jämna mellanrum namn.
Polisens tidigare uppfattning var att Bandidos MC
nästan uteslutande rekryterade livsstilskriminella individer.
Denna bild har delvis förändrats något då
Bandidos MC har knutit till sig mindre straffade individer,
mycket genom nya rekryteringsvägar. Tidvis
expanderar organisationen mycket snabbt, men
hämmas av att många individer sannolikt mest är
intresserade av egen ekonomisk vinning samt saknar
nödvändig struktur och planeringsförmåga. Detta
gör att endast en del av den tänkta expansionen står efter cirka ett år.
Trots det blir Band idos-sfären kontinuerligt större, bland annat genom Independent
Motorcycle Association, I.M.A. och Red and Gold Family, RGF.

 

 

Organisationens strukturella uppbyggnad

Bandidos MC som är hierarkiskt uppbyggd är strukturerad i flera led. Organisationen i Europa leds av utsedda officerare inom Bandidos MC Federation Europe, även kallad "Nationalen". Sverige har flera Bandidosofficerare som tillhör Nationalen, en av dem är tillika Sverigepresident. Sverigepresidenten utövar all kontroll och styrning av de svenska Bandidosavdelningarna samt undergrupperingarna och supportorganisationerna. I varje avdelning finns officerare med olika roller som sköter den lokala avdelningen och effektuerar beslut samt har kontakt med Sverigepresidenten. Undergrupperingar och supporterorganisationer styrs av Sverigepresidenten genom särskilt utsedda ansvariga Bandidosofficerare samt lokala Bandidosavdelningar.

• National Presidente = President
• National Vice Presidente = Vice president
• National Sargento de armas = Sergeant at arms
• National El Secretario = Secretary
För att bli utsedd till officerare i Nationalen krävs att man har erfarenhet och rätt profil. Oftast har medlemmarna redan en hög status i sin " hemmaavdelning". Ett flertal svenska officerare ingår i den nationella avdelningen Central Scandinavia som är en del av Bandidos MC Federation Europe. Medlemmar i Nationalen känns igen genom att de har märket "National" på höger framsida av västen (side rocker), och märket "National" på vänster framsida av västen (front patch). På höger framsida av västen sitter en guldfärgad pin som föreställer en sabel som är märkt med den federation som bäraren ingår i. På ryggen finns funktionen skrivet på spanska (bottom rocker).

Medlemsnivåer

Under avdelningens officerare finns fyra olika nivåer där insteget till organisationen är att bli hangaround eller tröjhangaround. Detta blir man ofta genom att
tidigare varit med i Bandidos supporterorganisationer eller genom personlig vänskap med en medlem. Prospectperioden, d.v.s. provmedlemskapet, sägs enligt uppgift vara väldigt slitsam, eftersom organisationen då kräver i princip absolut lydnad och att all tid läggs på Bandidos MC. Den individuella upptagandeprocessen kan ske på olika sätt, men föranleds vanligtvis av en längre tid som hängiven supporter. Under perioden fram till själva upptagandet är personen under bedömning av medlemmarna i klubben. Han ska ha visat att han har en vilja att bli medlem samt ha respekt och lojalitet för Bandidos MC. Upptagandeprocessen startar alltså med hangaroundperioden och därefter följer prospectperioden. Efter prospectperioden blir personen probationary som är det sista steget innan han blir fullvärdig medlem. Normalt startar en person som hangaround men det har konstaterats att man även kan starta som prospect om man har tillhört en supporterklubb/ undergruppering till Bandidos MC, t.ex. Chicanos eller Support X-Team. Det förs protokoll över vem som har vilken status i avdelningen och när man erhöll statusen.

Nomad & Taking care of business

Utanför de befintliga avdelningarna finns ett fåtal medlemmar som benämns "Nomads".  Nomaderna tillhör ingen geografisk avdelning utan kan fritt röra sig mellan de olika avdelningarna. Nomaderna i Europa är knutna till den europeiska federationen och styrs av federationens vice presidents. En nomad anses ha en hög status i organisationen och utses av federationen utifrån lämplighet och erfarenhet. De första sex månaderna är prövotid för en nomad. Har personen visat sig duglig övergår prövotiden till ett fullvärdigt medlemskap. Nomadernas uppgift är bland annat att se till att Nationalens beslut effektueras av avdelningarna, och de skickas inte sällan som tillfällig ersättare av en lokal president ifall avdelningen fungerar dåligt eller saknar president. De har en funktion som "medlare" då en avdelning har interna konflikter.

Bandidos MC har förutom officerare och nomader ytterligare en tilläggsfunktion, nämligen "TCB". Förkortningen står för "taking care of business" och den här funktionen tilldelas personer som anses vara speciellt dugliga i vissa avseenden. Polisen har noterat att Bandidos vid flera tillfällen skickat delar av landets "TCB" till konflikt-områden lokalt i Sverige men även till Europa samt att TCB under längre perioder agerat som Sverigepresidentens livvakt.

 

Brottslighet inom organisationen

Bandidos MC beskriver sig själva som en organisation av motorcykelentusiaster vars syfte är att träffa andra likasinnade och att åka motorcykel. De sammanhållande faktorerna ska vara brödraskap, kärleken till motorcyklar samt att man ska hjälpa varandra och varandras familjer när privata kriser uppstår, likväl som i vardagen då det kan behövas. Organisationen uppger att man inte tolererar att medlemmarna begår brott. Polisens uppfattning är en helt annan. Medlemmar i Bandidossfären är mycket brottsaktiva och det är genom sammantagen analys väl känt för polisen att vissa brott sanktionerats av, eller beordrats av, Bandidos ledning. Bandidos MC har en särskild "kassa" som ska utbetala månadsbidrag till fängslade medlemmar, och procent på egen brottsvinning förväntas betalas till klubben ifall brotten görs under Bandidos färger, dvs. om man nyttjar Bandidos våldskapital i sin brottslighet. En stor del av medlemmarna har inte körkort för motorcykel trots att organisationen kräver både innehav och användning av motorcykel. Under framtagandet av denna rapport togs statistisk över brottslighet fram på 100 kända medlemmar. Dessa medlemmar stod tillsammans för 2 097 brott, och 88 procent av medlemmarna var dömda för brott

 

 

Läs: Förundersökningsprotokoll på nätet

 

Foto: Polisen

Varukorg