Varför läggs förundersökningar ner?

Varför läggs förundersökningar ner?

2023-03-27

Polisen eller åklagaren kan besluta att lägga ner en förundersökning.
Grunden är ofta att man har inte tillräckligt med bevisning och förundersökningsledare gör bedömningen att bevisningen inte räcker till för att väcka ett åtal. Förundersökningar läggs även ner för att misstänkt gärningsman är under 15 år och då är man inte straffmyndig enligt svensk lag. Andra skäl till att förundersökningar läggs ner är då polis och åklagare inte kan styrka brott. En förundersökning ska ta reda på om brott har begått, och om åtal kan väckas. I många fall anses bevisetlägget vara såpass lågt att förundersökningen läggs ner direkt efter anmälan 
I vissa fall läggs förundersökningar ner då den misstänkta har begått andra, allvarligare brott och kommer att åtalas för de brotten. Det förutsätter att nedlagda brotten har en liten eller ingen betydelse för det totala straffet

Högt beviskrav
För att en åklagare ska kunna väcka åtal och att det ska gå till en rättegång måste åklagaren kunna bevisa att ett brott har skett och vad som har hänt. Beviskravet är högt i Sverige och en av de grundprinciper vi har i Sverige är att ingen inte döms utan tillräcklig bevisning som anses utom rimligt tvivel, som är ett beviskrav i brottmål. 

Nedlagd förundersökning återupptas

Om en förundersökning läggs ner på grund av att brottet inte kunnat bevisas finns möjligheten att återuppta en förundersökning, och det är relativt vanligt att så sker. För att en förundersökning ska tas upp på nytt krävs det att nya uppgifter eller nya bevis kommer fram. En förundersökning som återupptogs efter att polisen valde att lägga ner förundersökningen är attentatsförsöket mot synagogan i Norrköping.
Om en förundersökning återupptas har målsäganden i vissa fall rätt till rättsligt biträde. 

Förundersökning återupptas i samband med resning
En av få möjligheter som finns att angripa en lagakraftvunnen dom är att med stöd av nya omständigheter eller bevis ansöka om resning. 
Under handläggningen av ett resningsärende kan åklagare eller den instans som har hand om resningsärende besluta om att förundersökningen ska återupptas. Detta för att de nya omständigheterna eller bevisen som ligger till grund för en eventuell resning ska kontrolleras.

Förundersökningen läggs ner definitivt
Förundersökningar som läggs ner definitivt är när preskription infaller för en förundersökning. Beroende på brottets svårighetsgrad är preskriptionstiden i Svensk lag 2, 5, 10, 15 eller 25 år. De allra allvarligaste brotten, såsom mord, preskriberas aldrig under förutsättning att den misstänkte personen hade fyllt 18 år vid tiden för gärningen.

Varukorg